Yr Arbenigwyr Toi Annibynnol
  Call today 01443 238283 Ffoniwch heddiw 01443 238283

Telerau ac Amodau ddefnyddio'r wefan hon

1. Mae'r wefan hon yn hyrwyddo'r fusnes y cyfeirir ati arno. Yn yr amodau hyn, byddwn yn cyfeirio at y busnes hwn fel y 'Advertiser'.

2. Mae ystod eang o hawliau eiddo deallusol yn cael eu defnyddio mewn ac sy'n berthnasol i'r wefan, gan gynnwys:

  a. y nodau masnach a logos yr Advertiser; b. y dyluniad, testun, graffeg a chynnwys arall y tudalennau gwe ar y wefan hon, ynghyd â'r holl mynd i'r afael â'r we sy'n gysylltiedig â'r rhai tudalennau gwe, a c. holl feddalwedd a ddefnyddir mewn perthynas â'r wefan hon.

3. Mae'r Hysbysebwr yn naill ai'r perchennog neu'r trwyddedai awdurdodedig yr hawliau eiddo deallusol.

Am amodau hyn

4.If gael mynediad neu ddefnyddio unrhyw ran o'r wefan hon rydych yn cytuno i'r amodau hyn. Os nad ydych am gytuno i'r amodau hyn, nid oes mynediad neu ddefnyddio'r wefan hon.

5.Gallwn newid amodau hyn ar unrhyw adeg heb roi rhybudd i chi. Gwiriwch amodau hyn o dro i dro ar gyfer unrhyw newidiadau. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan rydych yn cytuno i'r holl newidiadau a wnawn i'r amodau hyn.

Defnyddio'r wefan hon

6. Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth yn unol â'n Polisi Preifatrwydd. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'r ffordd yr ydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth.

7. Ni allwch ddefnyddio'r wefan hon:

  a. at unrhyw ddiben anghyfreithlon; b. i anfon spam; c. i niwed, bygwth, cam-drin neu aflonyddu ar berson arall, neu mewn ffordd sy'n ymosod ar breifatrwydd rhywun neu yn (yn ein barn resymol) dramgwyddus neu yn annerbyniol neu'n niweidiol i ni, ein cwsmeriaid neu gyflenwyr; d. i greu, gwirio, cadarnhau, diweddaru neu addasu eich hun neu rywun arall cronfeydd data, cofnodion, cyfeirlyfrau, rhestrau cwsmeriaid, postio neu chwilota restrau; e. ymyrryd â, diweddaru neu newid unrhyw ran o'r wefan; f. mewn ffordd sy'n effeithio ar y ffordd y mae'n cael ei rhedeg; g. mewn ffordd sy'n gosod baich afresymol neu anghymesur fawr arnom ni neu gyfathrebu ein cyflenwyr a systemau technegol fel y penderfynir gan y Comisiwn; neu h. ddefnyddio unrhyw awtomataidd olygu i fonitro neu gopïo i'r wefan neu ei chynnwys, neu i ymyrryd gyda neu ymgais i amharu ar sut mae'r wefan yn gweithio.

Ymwadiadau

8. Rydych yn defnyddio'r wefan ar eich risg eich hun.

9. Ni ddylech ddibynnu ar y wefan am gyngor.

10. Cyn belled ag y deddfau perthnasol yn caniatáu hynny, nid ydym yn gwarant bod:

  a. ni fydd unrhyw broblemau gyda sut yr ydych yn defnyddio'r wefan, neu b. y cyfrifiadur neu'r gweinydd rydych yn ei ddefnyddio i fewngofnodi ar y wefan yn rhydd o firysau neu raglenni niweidiol eraill.

Cyfyngiadau ar ein hatebolrwydd

11. Nid oes terfyn ar yr hyn y byddwn a'r bobl sy'n darparu ein gwasanaethau yn atebol amdano os bydd rhywun yn marw neu'n cael ei anafu oherwydd ein esgeulustod neu oherwydd ein bod wedi cyflawni twyll.

12. O dan unrhyw amgylchiadau y bydd y Advertiser, perchennog neu weithredydd y wefan hon, neu unrhyw un o'u grŵp gwmnïau, gweithwyr, swyddogion neu asiantau, neu unrhyw sefydliad arall sy'n ymwneud â chreu, cynhyrchu, cynnal neu ddosbarthu'r wefan yn atebol am unrhyw golled o:

  a. elw; b. cyfleoedd busnes neu fusnes; c. arbedion yr ydych yn disgwyl eu gwneud; d. ewyllys da; e. defnyddio, neu lygredd i wybodaeth, neu f. gwybodaeth.

13. Os nad ydym yn cadw at yr amodau hyn, ni fyddant yn atebol am golledion eich bod wedi dioddef o ganlyniad uniongyrchol. Nid ydym yn atebol i chi am unrhyw golledion eraill p'un a oedd colledion o'r fath oherwydd nad ydym wedi cadw at ein rhwymedigaethau neu contract, oherwydd rhywbeth yr ydym wedi ei wneud neu heb ei wneud mewn esgeuluster, o ganlyniad i ddatganiadau difrïol neu atebolrwydd ar gyfer cynnyrch neu fel arall fel o ganlyniad i:

  a. ddefnyddio neu ddibynnu ar y wefan; b. nad ydynt yn gallu defnyddio'r wefan; c. unrhyw gamgymeriad, diffyg, fethiant i wneud rhywbeth, gwybodaeth ar goll, neu firws ar y wefan neu os nad yw'n gweithio'n iawn oherwydd digwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth fel (ond nid yn gyfyngedig i) ymyriadau i gyfathrebu a rhwydweithiau ac amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth ; d. lladrad, dinistrio gwybodaeth neu rywun yn cael mynediad at ein cofnodion, rhaglenni neu wasanaethau heb ein caniatâd; e. nwyddau, cynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth a dderbyniwyd drwy neu'n cael eu hysbysebu ar unrhyw wefan a byddwn yn cysylltu â nhw o'r wefan hon, neu f. unrhyw wybodaeth, data, neges neu ddeunydd arall yr ydych yn e-bost, post, llwytho i fyny, atgynhyrchu, anfon, neu fel arall ddosbarthu neu dderbyn ddefnyddio'r wefan.

Y cytundeb cyfan

14. Mae'r amodau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni yn y ffordd y byddwch yn defnyddio'r wefan. Os bydd llys yn penderfynu nad yw amod yn ddilys, bydd gweddill yr amodau yn dal yn berthnasol.

The law

15. Mae'r cyfreithiau Cymru a Lloegr yn berthnasol i'ch defnydd o'r wefan a'r amodau hyn. Rydym yn rheoli y wefan o fewn y Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, gallwch gael mynediad at y wefan o leoedd eraill o amgylch y byd. Er, efallai y bydd y lleoedd hyn wedi deddfau gwahanol gyfreithiau Cymru a Lloegr, drwy ddefnyddio'r wefan rydych yn cytuno y bydd y cyfreithiau Cymru a Lloegr yn berthnasol i bopeth sy'n ymwneud â chi ddefnyddio'r wefan ac rydych yn cytuno i gadw at deddfau hyn. Mae gennym yr hawl i fynd â chi i'r llys yn y wlad rydych yn byw ynddi